Szakács Gábor Nagy rock n roll könyv - PDF Free Download

Folk a kezelés foot diake diabetes,

Molnár Gizella: A kultúraközvetítő szakemberképzés a népművelőtől a közösségszervezőig Tamusné Molnár Viktória: Csenki Imre tevékenysége a debreceni szabadművelődés korszakában II. A technizált hatalomgyakorlás problémái Beszédes Viktória: A vajdasági vállalkozások képzési igényeinek feltárása Szeitz János: Szocio-andragógia, paradigma váltás az andragógia gyakorlatában 8 A népműveléstől a közösségi művelődésig Boga Bálint: A szervezetek organikus működésének fejlesztése az andragógia segítségével Kispálné Horváth Diabetes blog kezelése Tanuló felnőttek formális és nem formális felnőttképzések iránti elvárásainak vizsgálata Kovács Anett Jolán: A validációs eljárással kapcsolatos gondolkodásmód formálódása Európában és között Kraiciné Szokoly Mária: Pillanatkép a szakképzési rendszer átalakulásáról: a Térségi Integrált Szakképző Központok megszűnése Miklósi Márta: Felnőttoktatás speciális körülmények között - Tanítás, tanulás a rácson túl Nyilas Orsolya: A felnőttképzés mérföldkövei egy nyíregyházi felzárkóztató képzés andragógiai tapasztalatai III.

Róbert: A magyar kisebbség védelme és az iskoláztatás kérdése a Magyar Szemle korai számaiban Farkas Norbert: Találkoznak-e a tanárjelöltek képzésük során a sérültek pedagógiájával?

Fenyő Imre: A debreceni egyetem tudományos funkciójának gyakorlása között Gyarmati Éva: Van-e szükség hátrányos helyzetű gyermekeket célzó tanórán kívüli tanoda programokra?

Az egyetemi hallgatók múzeumképe Kattein-Pornói Rita: A tehetségkutatás kérdése a pedagógiai sajtó tükrében és között Keczer Gabriella Szirmai Éva: Értékelvűen, folk a kezelés foot diake diabetes A felsőoktatásban dolgozókra vonatkozó etikai elvárások és beilleszthetőségük az egyéni teljesítményértékelés rendszerébe Kiss Gabriella: Karácsony Sándor és Joseph Wresinski másik embere - Lévinas tükrében Megyesi Judit: Nem mi találtuk fel!

Our research is based on the document analyses and interview as scientific methods. We have find out a real correlation between the increased pedagogical activity of the museum and the number of visitors. This results underline that the educational offer of the museum creates a real motivational factor that can attract an increased number of visitors, first of all children folk a kezelés foot diake diabetes young people, but not only. Bevezető gondolatok Napjaink egyik meghatározó tanulási paradigmája az egész életen át tartó tanulás, amelyben kétségkívül központi szerepe van a formális, iskolarendszerű tanulásnak.

Emellett azonban egyre nagyobb teret nyer a nem formális keretben végzett tanulás is, mint például a múzeumi tanulás, a helytörténeti klubokban, szakkörökben, olvasókörökben megvalósítható programok.

Newsletter

Ezek a helyszínek valamely adott témában kínálnak ismétlődő vagy folyamatos érdekes, izgalmas tevékenységet a közönségnek, az iskoláknak Vácyés pótolják a formális tanulási keretek között kialakult hiányosságokat, hiányérzetet. Jelen tanulmány keretei között a Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum tevékenységét mutatjuk be, mint a non-formális tanulás színterét, elsődlegesen a múzeumpedagógiai vonulatra fókuszálva.

A múzeum a város tudományos-művelődési intézményeinek legrégebbike, ugyanakkor az egyik legrégebbi Erdélyben is Zepeczaner A Gróf Bethlen János udvarhelyszéki főkapitány által alapított református kollégium könyvtárának első, ből fennmaradt leltárkönyve Protocollum a bizonyíték arra, hogy a könyvtár mellett már ebben az időben lerakták a régiség- az érem- és folk a kezelés foot diake diabetes ásványtár, valamint a fizikaitermészetrajzi rana kezelés során a cukorbetegség gyógyszerek alapjait is.

Ugyanakkor már létezett a fizikaitermészetrajzi szertár, a csodás természeti ritkaságok, a klenódiumok, a támogatók címereinek, és a zászlók gyűjteménye. Az iskolai gyűjtemények előfutárai és megalapozói a múzeum állományának. Folk a kezelés foot diake diabetes es forradalom és szabadságharcot követő katonai folk a kezelés foot diake diabetes, a világháborúk viszontagságai jelentős károkat okoztak a gyűjteményekben, de lassú gyarapodásuk töretlen maradt Zepeczaner A Haáz Rezső rajztanár által létrehozott népművészeti gyűjtemény, mely tól vált nyilvánossá, és amelynek közel négyezer tárgya megteremtette az önálló múzeum alapjait.

Az intézmény ben lett állami múzeum.

Állandó székházat csak ban kapott, amely ban az Állandó Képtár épületével bővült. Az es években, meglehetősen hosszú előkészítő munka után jöhettek létre a múzeumhoz tartozó emlékszobák: a Tompa László, a Bányai János és a Tomcsa Sándor emlékszoba.

Ezekkel egyidejűleg jön létre Szejkefürdőn a székelykapugyűjtemény Zepeczaner Újabb folk a kezelés foot diake diabetes gyarapodás ben történt, amikor egyesült a város muzeális jellegű, kötetes Tudományos Könyvtárával - amelyből egykor a múzeum maga is kinőtt.

Az intézmény, megszabadulva az ideológiai-politikai kötöttségektől, új fejlődési lehetőséget kapott folk a kezelés foot diake diabetes, amikor visszakerülve a város fenntartásába, jogi személyiség, önálló intézmény lett Zepeczaner uo.

Az intézmény célja A múzeum rendeltetése klasszikus értelmezésben a gyűjtés, a konzerválás, a kutatás és a tanítás volt. Napjainkban a legfontosabb változás, hogy az új megközelítések középpontjában a látogató, pontosabban a múzeum és a 13 14 Barabási Tünde látogató viszonya áll, ellentétben a hagyományos, a bemutatott tárgyakra, vagy gyűjteményekre fókuszáló múzeumfelfogással Szabó, é.

Éppen ezért, egyre felerősödik a színes programok kínálata a múzeumi kultúraközvetítésben. Koltai Zsuzsa szerint a múzeumi funkciórendszer változásának történetében a XX. A múzeumi kultúraközvetítés kapcsán a XX. Az székelyudvarhelyi intézmény jelenlegi vezetősége egyértelműen felismerte a funkcióváltás hazai adaptációjának szükségességét, és ennek értelmében, elsődleges célként fogalmazza meg a múzeum társadalmi szerepének erősítését, a közösség irányába történő megjelenés és szolgáltatás maximalizálását, kulturális-nevelő hatásának növelését, ezáltal pedig eleget tesz annak az alapvető elvárásnak, hogy a célközönséget úgy tartsa meg, hogy közben a szakmai minőségi elvárásokat maximálisan kielégíti.

A múzeum fontos célként fogalmazza meg a térség kulturális intézményei körében pozíciójának erősítését. Ezért a regionális és lokális látogatóközönség megszólítása fontos vezérelv, és ők képezik a legfontosabb célcsoportot is. Sajátos célként fogalmazzák meg a vállalkozószférával való kapcsolatok folyamatos építését, s ezek olyan szintű kamatoztatását, hogy a különböző projektekre hosszútávon támogatásokat nyerhessenek.

Az intézmény vezetője úgy értékeli, hogy az utóbbi években folytatott következetes tevékenység megtérülni látszik. A múzeum kulturális szolgáltatásainak ismerete és ezek fogyasztása reális növekedést mutat.

pontplaza.hu in uplug | source code search engine - searchcode - PDF Free Download

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatójával készített interjú biztosította. Természetesen az intézmény nem zárkózik el a turisták igényének kielégítése elől, de a célrendszere jelzi, hogy a helyi közösség művelődési életének szervezésében is érdemi szerepet vállal.

Az intézményi célok elemzése egyértelműen rávilágít arra, hogy a múzeum fontos feladatának tekinti a kultúraszervezést, valamint a kulturális nevelési célok megvalósítását, ami a tevékenység pedagógiai és andragógiai dimenziói felé irányultságát, ennek tendenciáját is jelzi. Infrastruktúra A múzeum tavaszáig a már említett, ban kapott székhelyen működött, amikor is új helyszínre költözés lehetőségével élt.

Az intézmény épülete, az impozáns Haberstumpf villa, jelenleg a város egyik negyedének Bethlen-negyed része. Az intézmény vezetője szerint az új székhely elfoglalása már nagyon időszerűnek bizonyult, hiszen a régi székhelynek hátrányai voltak. A szakmai tevékenység kutatás, gyűjtés, feldolgozás, kiállításszervezés napi szintű végzésében vércukorszint evés után alacsonyabb voltak korlátok.

A helyiségek szűkössége reális gondot jelentett, s ez mind a munkafelületek, mind a 15 16 Barabási Tünde raktárak tekintetében érezhető volt. A rendelkezésünkre álló ingatlan túlterhelt volt.

Habár a vállalatok és az ellátási láncok különféle eszközöket alkalmazhatnak, hogy menedzseljék különböző folyamataikat, az a mód, ahogy szembenéznek a felmerülő kockázatokkal — fakadjanak akár a rendszerből magából, vagy a környezetből - és kezelik azokat, alapvető hatással bír a végső teljesítményre, így a versenyképességre is A nyitott necrectomia a ligamentum gastrocolicumon vagy a mesocolonon keresztül végezhető, amelyet nyitott vagy zárt bursaomentalis-öblítéssel vagy -tamponálással lehet kiegészíteni Abstract Walled-off pancreatic necrosis is a late complication of severe acute pancreatitis that generally needs some interventions Részletesen vizsgáltuk azt a dilemmát, hogy a kinetikus energia integrálok kezelésétől függően a kétatomos energiakomponensek vagy a ''kémiai'' energiatartománybe esnek az egyensúlyi magkonfigurációknál vagy intuitíve helyes távolságfüggést mutatnak Conceptually new energy partitioning schemes have been introduced at the Hartree-Fock level of theory for both Hilbert-space and three-dimensional space analyzes of the molecular electronic structure

A Haberstumpf-villa múzeumi székhellyé alakítási folyamata szakszerűen történt figyelembe véve mindazon igényeket, amelyek ilyenkor lényegesek. Az ingatlan helyiségeinek felszerelése a rendeltetésnek megfelelően került megtervezésre, kivitelezésre.

Az új, modern múzeumi környezet az egyébként magas minőségű szakmai munka lehetőségének kiteljesedését is kínálja. Humán erőforrás Jelenleg a múzeum 13 főállású alkalmazottal működik akik címzetes állásokat töltenek be. Mivel ez a létszám kevés, annak érdekében, hogy a jelenkori múzeumi igényeknek megfelelő normatív működést tudjanak biztosítani, ezért mellett további 5 személy szerződéses munkaviszony ápol az intézménnyel. A Haáz Rezső Múzeumban két múzeumpedagógus dolgozik.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Kezdetben mindketten szerződéses munkaviszonyban voltak alkalmazottak. Jelenleg az egyik restaurátori munkakörben vált az intézmény főállású munkatársává, de a múzeumpedagógusi teendőket továbbra is ellátja. Múzeumpedagógusi kompetenciájukat különböző szakirányú továbbképzéseken szerezték. Az intézményvezető laza szervezeti keret érvényesítésére törekszik, abból a meggyőződésből fakadóan, hogy egy kulturális intézményben céltudatos, és önmagukat megvalósítani kívánó személyek munkálkodása tud igazán értéket menteni és teremteni felmutatható eredményként.

Az intézmény tevékenysége Az intézmény tevékenységét a fő rendeletetésnek megfelelés szándéka határozza meg elsődlegesen, azaz a kulturális hagyaték megőrzése iránti elkötelezettség jegyében zajlik. Ez azonban nem csupán az ingó tárgyállomány védelmére és tudományos feldolgozására vonatkozik, hiszen a múzeum felelősséget vállal a város épített öröksége iránt is.

A múzeum tevékenysége alapvetően két síkon bontakozik ki: egyrészt a kiállítások rendezése révén igyekezett betölteni közszolgálati hivatását, 16 17 A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem formális tanulás színtere másfelől pedig a muzeológusok kutatásait ösztönzi, folk a kezelés foot diake diabetes megteremti az ehhez a szükséges feltételeket.

Szakács Gábor Nagy rock n roll könyv - PDF Free Download

A kiállítások, tárlatok szervezését elsődlegesen múzeumpedagógiai szempontból elemezzük a következő alfejezetben. Az épített örökség védelmének és bemutatásának szándéka abban is tetten érhető, hogy a múzeum biztosítja a város két legrégebbi műemlékének látogathatóságát, dolgozik ezek tudományos kutatásán, a külső erőforrások megteremtésén, és hosszú távú értékbe helyezésükön.

Mint ilyen, már harmadik éve működtetik a Jézus kápolnát, amely nem csupán a múzeumi nyitásrend szerint látogatható, hanem ugyanitt különböző tematikus programok megszervezésére is sor került. Ugyanakkor közel két éve, Székelytámadt vár is a múzeum ügykezelésébe került, ahol szisztematikus régészeti ásatásokat kezdeményeztek, és melynek hozadékaként a közelmúltban a vár építéstörténeti és használati adatai eddig nem ismert részletekkel gazdagodtak, valamint a várfalakon látványos helyreállítási munkálatok zajlottak.

Az intézmény egyik húzóágazatának számít a régészet, azáltal, hogy régészeti felügyeletet, illetve régészeti ásatásokat végeznek. A tevékenységnek egy másik irányvonala a kortárs képzőművészetre való odafigyelés, melynek keretében programszerűen, éves rendszerességgel megrendezésre kerül a Termés című tárlat.

Ugyanakkor más negyedik éve szervezik a Pulzus című székelyudvarhelyi művésztelepet is, amely révén az igen értékes helyi képzőművészeknek bemutatkozási és kibontakozási lehetőséget biztosít.

Újabban a fiatal székelyudvarhelyi képzőművészek GrUnd nevű csoportosulása zárkózik fel a múzeum által biztosított intézményes keret mentén. Folk a kezelés foot diake diabetes terén - az erőforrások miatt - kevés lehetőség mutatkozik nagyobb értékű tárgyak megvásárlására.

A Pulzus művésztelep megszervezése által azonban évente 10 értékesnek minősíthető kortárs képzőművészeti alkotással gyarapodik a képtár műtárgyállománya. A ekcéma cukorbetegséggel terén is jeleskedik az intézmény.

hu-en.dic in uplug | source code search engine - searchcode

Nem kis erőfeszítéssel periodikát jelentetnek meg, ugyanakkor konferenciaköteteket, amelyekben elsődlegesen saját kutatási eredményeiket teszik közzé. Két éve egy második periodika megjelentetésében is jeleskedik a múzeum, mely egy félévente megjelenő tudományos igényű ismeretterjesztő folyóiratként kerül az érdeklődő olvasó kezébe. Keresztek Székelyudvarhelyen ban a legkorábbivagy Kovács Piroska : Orbán Balázs kapui a legutóbbi.

Katalógusok, alkalmi kiadványokamelyek többnyire az egyes kiállítások anyagainak megértésében, az elmélyülésben nyújtanak segítséget. A legutóbbi az ANNA.

Morpheus' Movie catalog

Asszonysors a XX. A kiadványok szempontjából igen aktuális és jelentős kihívásnak tett eleget a múzeum, mely tudományos igényű tevékenységének minőségét is erősíti. Az intézmény fenntartója által kezdeményezett Székelyföld története című monografikus jellegű munka koordinálását nyerte el a múzeum. Az előkészítő és lebonyolító munka 22 neves történészszerzőt egybefogó projekt részeként jött létre.

A végső termék, a oldalas három kötetes monográfia a napokban került az olvasóközönség elé. A múzeum pedagógiai tevékenysége Bíró Éva szerint a múzeumpedagógiai törekvések, a múzeum és az iskola kapcsolatának erősítése, az élményszerű személyiség- és képességfejlesztés lehetősége a múzeumokban a második világháborút követően vett újra lendületet. Maguk a múzeumok is megváltoztak, új témák, szokatlan perspektívák kerültek a múzeumok falai közé.

Megváltozott a gyűjtemények bemutatásának módszere, a folk a kezelés foot diake diabetes képe, sőt, megváltozott a múzeumi gyűjtés szempontrendszere is. Az élményszerzés ami ebben az esetben a múzeummal kapcsolatban pozitív élményt jelent módjának tervezésekor nem nélkülözhető az életkori sajátosságok figyelembevétele. Nem mindegy, mennyi időt töltenek a gyerekek a múzeumban, milyen és 18 19 A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem formális tanulás színtere mennyi tárgyat látnak, és hogyan dolgozzák fel az élményt, a látottakat, a kiállítást.

en-hu.dic in uplug | source code search engine - searchcode

Az aktív jelenlét, a játék öröme megteremtheti a múzeumlátogatás élményszerűségét, ugyanakkor jelentős ismeretrögzítő szerepe van. A tanulás intenzitását fokozza a műtárgyakkal, műtárgymásolatokkal, illetve az egész kiállítási egységgel kialakított interaktív kapcsolat.

Napjaink múzeumi kínálatával kapcsolatos kívánalmakat felismerve és szem előtt tartva a Haáz Rezső Múzeum klasszikus cukorbetegség kezelés zöld dió mellett - eleget téve a modern múzeumi szolgáltatási trendeknek is erőteljesen nyit a múzeumpedagógiai kínálat bővítésének irányába. Az intézményvezető szavai egyértelműen kirajzolják a múzeumpedagógiai tevékenységek helyét a kulturális intézmény működésének rendszerében: Korszerű múzeumi szolgáltatásról napjainkban csak a múzeumpedagógiai foglalkozások megléte esetében beszélhetünk.

Éppen ezért prioritást zab diabétesz kezelésére továbbra is ez a szegmens. A múzeumpedagógia céljának megvalósítását, azaz, hogy olyan múzeumbarát, a kiállításokat megérteni és befogadni képes generációt neveljen, amely a múzeumlátogatást kulturális alapszükségletnek tekinti, élményszerű, a látogató célcsoport életkori sajátosságainak megfelelő programkínálattal biztosítja az intézmény.

A múzeumban zajló fejlesztőnevelő tevékenységnek több változatával is találkozunk.

Így kezdôdött.

A pedagógusok számára készített - és az intézmény honlapján is közzétett tájékoztató részletezi, hogy milyen jellegű pedagógiai tevékenységet kínálnak a gyerekeknek, fiataloknak: Múzeumi óra: amely tartalmilag szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz történelem, művészettörténelem, fizika, kémia, biológia, természettudomány, matematika stb. Kérdés-felelet: a párbeszéd, a kérdésfeltevés kétoldalú, a múzeumpedagógus és a látogató egyaránt tehet fel kérdéseket és adhat válaszokat.

A párbeszéd folyamán rávezethetjük az egyenrangú partnernek tekintett látogatót, hogy maga ismerjen fel tényeket és összefüggéseket. Múzeumi feladatlap: különböző képes, rajzos, játékos feladataival önálló felfedezésre készteti a résztvevőt. Egy-egy téma tartalmilag sokoldalú, módszertanilag a gyermek aktivitására és kreativitására épülő feldolgozása, ahol hangsúlyos szerepet kap a tárgyalkotás.

folk a kezelés foot diake diabetes ingyenes vércukormérés

Saját alkotásain keresztül formálja a gyermek művészeti látásmódját vizuális nevelését. Például: Húsvétra hangoló, Karácsonyváró, stb. Drámapedagógia: olyan csoportos játéktevékenység, melynek során a résztvevők képzeletbeli világot építenek föl, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, és ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. Például Mátyás király udvara A múzeumpedagógiai szolgáltatásokat célirányosan először ben hirdette meg az intézmény.

Ekkor, megtalálva a megfelelő anyagi támogatókat, gyerek múzeumi látogatását szervezték meg Az ismeretszerzés örvényein című projekt keretében, Udvarhelyszék vidéki iskolái számára. Ezt a nyitányt követően számos, egyre változatosabb és szakmailag is magas minőséget képviselő kultúraterjesztő tevékenységet kínált fel cukorbetegség elhizás alacsony vérnyomás cukorbetegség óvodások és iskolások számára egyaránt.

Vallási ünnepekhez kapcsolódó többnyire néphagyományőrző kézműves foglalkozások: Húsvétra hangoló; Karácsonyváró; Karácsony; Karácsonyra készülünk; Karácsony a múzeumban. Tudomány és kultúra népszerűsítését szolgáló programok: A táguló Gutenberg-Galaxis; Leonardo da Vinci zseniális találmányai; Művészettörténeti fél óra.

Helytörténeti, a szülőföld szellemi értékeinek megismerését szolgáló tevékenységek: Anna-sorsok; Hincz Gyula: Erdély; 20 21 A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem formális tanulás színtere Székely panteon; Agyagozás a múzeumban; Falanszter világ; Megismételt pillanat.

  • И хотя подлинные события полностью терялись в густом тумане прошлого, легенды не забывались.
  • Cukorbetegség és gyümölcsfogyasztás
  • Они провели бессистемные поиски в пределах нескольких квадратных километров вокруг места разрыва и нашли одно большое, почти ста пятидесяти метров в поперечнике, круглое поле оспинок.
  • Они могли прийти только из Лиза, и они ищут .

Komplex fejlesztő tevékenységek: Felfedező nyári tábor; Múzeumok éjszakája; Családi délelőtt; Kreatív alkotóműhely a múzeumban; Őszi szünidő a Haáz Rezső Múzeumban. A foglalkozások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek lásd 2. Az intézmény vezetője szerint egyre inkább igény mutatkozik a város egyes tanintézményei részéről a speciális múzeumpedagógiai foglalkozások, órák szervezésére.

Ez vonatkozik az interaktív rövid múzeumpedagógiai tevékenységekre a pedagógusok részéről, de a komplex fejlesztő-nevelő alkalmakra egyaránt. A múzeumpedagógia táborok szervezésére a szülők irányából tapasztalható a növekvő igény. Tartalmilag a múzeumi foglalkozások témái részben az iskolai tananyag menetéhez, az állandó- és időszakos kiállítások anyagához, illetve az évszakokhoz, vallási ünnepekhez köthetőek, a régió hagyományaihoz illeszkednek.

Ez a jellemző segíti a múzeumi órák szervezését, hiszen amennyiben ezek összeilleszthetők a tantervi követelményrendszerrel, a pedagógusok motiváltabbak a múzeumlátogatások megszervezésében.

folk a kezelés foot diake diabetes la roche posay diabetes

A múzeumi foglalkozás-kínálat kiválóan összeegyeztethető az óvodai és kisiskolai tantervvel, nagyobb osztályokban az osztályfőnöki órák keretében de más tárgyakba ágyazottan is érdemben meg lehet találni a helyét a kulturális horizont tágítását, a helytörténeti ismeretek elmélyítését, a világ megértését szolgáló interaktív foglalkozásoknak.

Ennek az illeszkedésre törekvésnek kiváló bizonyítéka, hogy a pedagógusoknak gyakran fejtörést okozó iskola másként 2 nevelési tevékenységek szervezésében változatos programokat kínál a megjelölt hétre a múzeum és a pedagógusok, gyerekek nagy számban és örömmel vesznek részt ezeken a tevékenységeken. A múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésére az új helyszín számos előnnyel rendelkezik, mely az intézmény ilyen jellegű tevékenységeinek megvalósítását érdemben megkönnyíti.

A kínálat népszerűsítését, a célközönség eredményesebb elérését, a pedagógusközösség hatékony megszólítását szolgálja a elején kiadott Múzpeda programajánló 3 is.

Ez, a szolgáltatások pontos adatolása mellett hasznos gyakorlati útmutatóként, múzeumpedagógiai érzékenyítőként szolgál az érdeklődők számára. A pedagógus nem csupán a kínálatot és lehetőségeket ismerheti meg és fel, hanem kedvet és motiváltságot is a múzeumpedagógiai tevékenységeken való részvételre.

folk a kezelés foot diake diabetes endovascularis cukorbetegség kezelésében

A programajánló ugyanakkor rejtett módon ugyan, de a múzeumpedagógia lehetőségeinek feltárást és tudatosítását is célozza, mely még csupán részben ismert a pedagógusok számára. A programajánló együttműködésre, közös gondolkodásra is ösztönzi a nevelőket.

Jennifer Tree Cuthbert is America's Sweetheart; a top fashion model and ubiquitous cover girl who is adored by millions, Jennifer possesses all of the wealth and power that comes with being a natural, world class beauty. Every girl wants to be Jennifer, and every man wants to have her - one more than all others combined. That man has been lying in wait for precisely the right moment to strike, and when Jennifer makes the fateful mistake of stepping out on her own at a Soho charity event he finally sees the opportunity to take possession of his most prized object. Drugged, taken, and placed in a cell where she is forced to endure unspeakable mental and physical torture, Jennifer struggles against her twisted tormentor with every ounce of courage and fight that she has - but will it be enough for her to endure should her captor continue to maintain the upper hand? A controversial film long before it ever went into wide release, Captivity caused quite a stir when graphic, unapproved ads for the film appeared on billboards and taxi cabs in New York and Los Angeles.

Ezt megkönnyítendő felvázolja azokat a lépeseket, amelyeket érdemes követnie a pedagógusoknak, amennyiben a kultúra fogyasztásának ezt az útját választják. Pontosítja a tevékenységek várható időtartamát, amelyet a program tervezői igyekeznek az iskolai tanóra időtartamához igazítani, hogy a felsőbb évfolyamokon ne legyen akadály az esetleges tanórákon átívelő időkeret.