Gastroparesis and its treatment options in: Orvosi Hetilap Volume Issue 9 ()

Gastroparesis pdf

Tünetei között a hány- gastroparesis pdf, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszá- radás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet.

A gastroparesis eseteinek többsége idiopathiás, emellett az esetek kb.

cukor cukorbetegség a gyermekek diagnosztizálása és kezelése

A diabéteszes gastroparesis a vércukor-be- állítást jelentôsen megnehezítheti, kezelése jelentôs kihívást jelent. A gyakori, kis mennyiségû étkezések és pszichológiai tá- mogatás mellett több gastroparesis pdf lehetôség is rendelkezésre áll, azonban ezek hatékonysága korlátozott, és meggyôzô, randomizált tanulmányok csak kevés esetben gastroparesis pdf rendelkezésre.

A szóba jövô szerek között a prokinetikumok eryth- romycin, domperidon, metoclopramid és antiemetikumok fenotiazinok, szerotonin-antagonisták, butirofenonok a leg- inkább elterjedtek. Az újabb, hatékonynak tûnô szerek közül a szerotonin 5-HT4-receptor-agonisták és dopamin D2-re- ceptor-antagonisták alkalmazása jöhet szóba.

A gastroparesis és kezelésének lehetôségei - PDF Free Download

Botulinum toxin pylorus sphincterbe injektálásával néhány glikémiás index táblázat cukorbetegeknek javuló gyomorürülést és a tünetek enyhülését észlelték. Az egyik leghatékonyabb megoldásnak a gyomor elektromos ser- kentése tûnik, amelynek mind alacsony, mind magas frekvenciájú formája a tüneteket enyhítheti. Kulcsszavak: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetikum, elektromos serkentés Gastroparesis and its treatment options.

Gastroparesis is a disorder of gastric emptying that occurs in the absence of me- chanical obstruction.

előkészületek az új generáció, a cukorbetegség kezelésében

Its cardinal features include nausea, vomiting, bloating, early satiety and discomfort. Weight loss, de- hydration, electrolyte disturbances and malnutrition may develop in severe cases. Diabetic gastroparesis may render glucose control ex- tremely difficult, its treatment represents nem hagyományos diabetesz kezelési módszerek major challenge.

Diabetic gastroparesis: functional/morphologic background, diagnosis, and treatment options.

Besides frequent, small meals and psychological support, sev- eral drug options are available, however, their efficacy is limited and only a few randomized studies have been gastroparesis pdf to date. Prokinetic agents erythromycin, domperidon, metoclopramid and antiemetics phenotiazines, serotonin antag- onists, butyrophenons are the most wide-spread medicaments. Among the novel, recently developed agents, 5-HT4 sero- tonin receptor agonists and dopamin D2 receptor antagonists are the most promising.

Injection of botulinum toxin into the pyloric sphincter resulted in faster gastric emptying and symptom alleviation in some studies.

A gastroparesis és kezelésének lehetôségei

Gastric electric stimula- tion appears gastroparesis pdf be one of the most effective options, both low and high-frequency stimulation may alleviate symptoms. Keywords: gastroparesis, diabetes mellitus, prokinetic agent, electric stimulation Beérkezett: Meghatározás és tünettan változik [1], meghatározás szerint legalább 3 hónapos fenn- állásuk szükséges [2]. A tünetek legmarkánsabban postpran- A gastroparesis során a gyomortartalom nehezen jut át a du- dialisan jelentkeznek. Míg egészséges egyénekben a gyomor odenumba, ezt magyarázó mechanikus ok nem mutatható mûködése általában észrevétlen, a gastroparesisben szenve- ki.

Változatos dyspepsiás tünetekkel társul, amelyek között a dôkben az étkezés során jelentkezô érzetek zavarják a táplál- hányinger, a hányás, a korai teltségérzet, az epigastrialis fáj- kozást.

A gastroparesis az életminôséget jelentôsen ronthat- dalom, valamint a diszkomfortérzés jelentkezése a leggyako- ja, súlyos esetben testsúlycsökkenés, kiszáradás, alultápláltság gastroparesis pdf.

kezelése bőrkiütés során cukorbetegség

A tünettan változatos, a domináns tünet betegenként is következménye lehet [3]. Elôfordul, hogy jelentôsen gastroparesis pdf elhelyezkedô pacemakerrégió szabályozza, amely csökkent gyomorürülés esetén is csak kevés panasz jelentke- percenként kb. A pacemakerrégió zik [2]. Ezzel függ össze az is, hogy a gyomorürülés javítá- felépítésében a Cajal-féle interstitialis sejtek a legfontosab- sa nem feltétlenül eredményezi a tünetek enyhülését.

(PDF) A gastroparesis és kezelésének lehetőségei | Peter Igaz - pontplaza.hu

A gyomor ürülését számos idegi és humoralis tényezô A dolgozatban a szerzôk a gastroparesis okait, kialakulá- befolyásolja, ezek között a gyomor-bél rendszeri hormonok sát, felismerésének, kezelésének lehetôségeit mutatják be.

A gastroparesis kísérleti gastroparesis pdf több neuronalis, A gastroparesis kórisméje neurotranszmitter-szintû eltérést írtak le, amelyek közül a neuronalis nitrogén-oxid NO és a neuronalis nitrogén- A gastroparesis diagnózisának leghatékonyabb eszköze a oxid-szintetáz nNOS került az utóbbi években az érdeklô- gyomorürülés szcintigráfiás vizsgálata, bár e módszer gastroparesis pdf dés elôterébe.

Az nNOS-t kódoló egyik gén, a Nos1 hiányos dardizálása nehéz [4]. A vizsgálat során radioizotóppal el- a knockout egérmodellben, a gyomrot jelentôsen tágultnak sôsorban 99mTc jelölt szilárd, folyékony vagy kevert ételeket észlelték, simaizom-hypetrophiát és pangást írtak le [12].

A további vizsgálatok közül a komputertomográfia, a ga- Az állatmodellekben tett megfigyelésekhez képest csak doliniumos MR említhetô, de ezek a gastroparesis rutinszerû kevés, patogenezisre vonatkozó humán adat ismert. Önkén- vizsgálatára nem alkalmasak.

Szóba jöhet még az intralumina- teseken végzett vizsgálatok alapján az akut hyperglykaemia lis nyomásmérés manometria révén, azonban ez megterhelô, gátolja a gyomor ürülését [8]. A tartós hyperglykaemia és a invazív gastroparesis pdf, rutin alkalmazása nem merül fel [6].

Egyes tanulmányok a n. Az állatmodellekben tett A gastroparesis okai megfigyelésekhez hasonlóan a Cajal-féle interstitialis sejtek számát is csökkentnek találták a nNOS csökkent expresszi- A gastroparesis hátterében az esetek jelentôs részében kb.

A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei

Az idiopathiás esetek közé tar- 1. Mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabetes mellitus többéves Sebészeti beavatkozások vagotomia, részleges gyomorreszekció, fennállása hajlamosít a diabéteszes gastroparesis kialakulásá- Nissen-fundoplicatio, szív- vagy tüdôtranszplantáció ra. Élettani körülmények között a gyomor ürülése a gyomor Anorexia nervosa proximalis és distalis részeinek, valamint a felsô vékonybél- Irradiáció szakasz koordinált mûködésének következménye.

A distalis n Egy 1- Akut hatásai mellett gastroparesis pdf tartó alkalmazása esetén is ked- es típusú diabetes mellitusban szenvedô beteget vizsgáló ta- vezô tapasztalatokról számoltak be [22]. Mel- maizom L-típusú kalciumcsatornáját aktiváló autoantitestet lékhatásai között hasi fájdalom, hányinger, hányás, fejfájás, a írtak le [16].

Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsődlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszáradás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet.

Egy másik esettanulmányban idiopathiás gast- QT-intervallum megnyúlása emelendô ki, ez utóbbi szívbe- roparesisben szenvedô idôs nôbetegnél az acetilkolin recep- tegekben a malignus arrhythmiák kialakulása szempontjából tora és egy kalciumcsatorna elleni autoantitesteket találtak. A beteg tünetei pyridostigmin adására enyhültek, ami az an- titest patogenetikai-immunfarmakológiai jelentôségét tá- Cisaprid masztotta alá [17].

Arrhythmogén hatásának megismerése elôtt a cisaprid volt a gastroparesis pdf alkalmazott prokinetikum, amely mind az oesophagealis, vékony- és vastagbél-motilitást serkentette Kezelési lehetôségek gyomorürülést elôsegítô hatása mellett. Malignus gastroparesis pdf pdf varokra hajlamosító mellékhatásai miatt alkalmazása vissza- Életmódváltozások és a diabetes mellitus szorult, sôt a forgalomból is kivonták.

Gastroparesis pdf elsôsorban a kezelése szerotonin 5-HT4-es receptorán keresztül fejti ki [18]. A postprandialis hyperglykaemia az emésztôrendszer moto- Metoclopramid rikus és szenzoros mûködését jelentôsen befolyásolja, ami A metoclopramid a cisapridnál kevésbé hatékony a gyomor- arra utal, hogy a jó vércukorkontroll a gastroparesis kezelé- ürülés serkentésében, ugyanakkor hányáscsillapító hatású is.

A postprandialis vércukorszint Dopamin D2-receptor-antagonista és szerotonin 5-HT4-re- meghatározásában a gyomor ürülése, a preprandialis glü- ceptor-agonista hatásai prokinetikus, centrális D2-receptor- kózszint, a táplálék összetétele, felszívódása a vékonybélben, és 5-HT3-receptor-antagonista hatásai hányáscsillapító tu- a gastrointestinalis hormonok, inzulin, a máj glükóz-meta- lajdonságát magyarázzák.

Mellékhatásként hat a központi bolizmusa, perifériás glükózfelvétel játszanak meghatározó idegrendszerre is, és alkalmazásakor gyakran elôfordul hy- szerepet [1].

A gyógyszer hatása nem egyedi a makrolid antibiotikumokon belül, ugyanis az erythromycinhez hasonlóan a clarythromycin és az azythromycin is javítja az antroduodenalis koordinációt; hatékonyságuk a gastroparesis kezelésében az erythromycinével egyenrangúnak bizonyult. A ghrelin hatását fokozó anyagok ghrelinagonisták gastroparesis pdf, mint pl. Ezzel szemben a szelektív P-anyag-receptor NK-1 receptor agonista aprepitantról kimutatták, hogy hatékonyan csökkenti a tüneteket diabeteses gastroparesisben. Más hányingercsillapítók, mint pl.

Gastroparesis pdf postprandialis vércukorszint javításában fon- perprolactinaemia is [20, 23]. Hatékonysága [18]. Az étel alapos megrágását, az étkezés után 1—2 órás a metoclopramidéhoz hasonló. Diabéteszes gastroparesis- függôleges testhelyzetet, fokozott energiatartalmú folyadé- ben szenvedôkben 4 hetes alkalmazása során számottevô tü- kok fogyasztását is javasolják [18].

A gastroparesis Antiemetikumok gyógyszeres kezelési lehetôségei Tüneti kiegészítô kezelésként, prokinetikumok mellett az Prokinetikumok antiemetikumok is jól alkalmazhatók. Elsôsorban a phenoti- A prokinetikumok hatására javuló gyomorürülés a tünetek ja- azinok promethazin, prochlorperazin jönnek szóba.

Az vulását eredményezheti, bár e kettô között nincs szoros antiszerotoninerg hatású antiemetikumok pl. A motilin, dopamin D2, szerotonin 5-HT4 és 5- granisetronilletve a butirofenonok haloperidol, droperi- HT3 receptorai a prokinetikumok fô célmolekulái. A proki- dol alkalmazása is felmerül, de hatékonyságuk gastropare- netikumok kombinációban hatékonyabbak lehetnek, azon- sisben nem bizonyított [5].

Motilinreceptor-agonisták Az erythromycinhez hasonló, de antibiotikum-aktivitás nél- Erythromycin küli molekulák kifejlesztése intenzív kutatások tárgya, átütô Az erythromycin makrolid antibiotikum, amely egyben a sikerrôl e téren azonban még nem számoltak be.

  • Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek.
  • Здесь находились продукты конечной стадии эволюционного процесса -- почти столь же долгого, кик и эволюция самого человечества.
  • Ему в голову уже пришла та же самая мысль.

Elôzetes adatok szerint egy másik motilinreceptor- A gyomor elektromos stimulációja két módon lehetsé- agonista, a mitemcinal diabéteszes és idiopathiás gastropare- ges: az élettanihoz hasonló gastroparesis pdf frekvenciájú stimuláció sisben szenvedôkben javította a gyomorürülést [26].

Az alacsony frek- Ghrelin venciájú stimuláció alkalmazásáról csak kevés közlemény ér- Az utóbbi években az emésztôrendszeri peptidek élettani hetô el, Mc Callum és mtsai 9 súlyos gastroparesisben hatásairól ismereteink jelentôsen bôvültek. A növekedési szenvedô, korábban jejunostomán keresztül táplált beteg- hormon elválasztását és az étvágyat serkentô hatású ghrelin ben alkalmazták 1—3 hónapig.

Több vizsgálatot végeztek a magas frekvenciájú stimulá- Újabb szerotonin- ció alkalmazásával.

Gastroparesis and its treatment options in: Orvosi Hetilap Volume Issue 9 ()

Ered- dig nem ismert [5]. A dopamin D2-receptor-agonista levosul- ményeik szerint a hányinger és a hányás nagymértékben piride mind rövid, mind hosszú távú alkalmazása során csökkent, nôtt a testsúly, javult a tápláltsági állapot, csökkent javította a gyomorürülést és a glykaemiás kontrollt, a felhasi a prokinetikumigény [34].

A betegek gastroparesis pdf [29], gastroparesisben is felmerülhet alkalmazása [5].

glucose and afib

A többi tünet is javult, bár nem olyan Sildenafil mértékben, mint a hányás [35]. További vizsgálatokban a A foszfodiészterázgátló sildenafil diabéteszes állatmodel- Hemoglobin-A1c értékének javulását írták le 6—12 hónapos lekben javítja gastroparesis pdf gyomorürülést, a humán adatok azonban kezelést követôen [36, 37].

Erre endoszkóposan vagy percutan beültetett A további szóba jövô molekulák között említendôk a CCK elektródákat használhatnak [32]. Klinikai alkalmazásuk tekintetében a gyomor elektromos stimulációja mégis költ- azonban távolinak tûnik.

Hátránya a mûszerigény, a mû- szer beültetéséhez szükséges laparoszkópos mûtéti beavatko- Botulinum toxin injekció zás, az ezzel járó fertôzésveszély.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei

Míg gastroparesis pdf alacsony frekvenciájú A botulinum toxin pylorus sphincterbe történô injekciója a stimuláció javítja a gyomor ürülését, a magas frekvenciájú sti- gyomorürülést, valamint a gyomor- és bélrendszeri panaszo- muláció esetében ez nem bizonyított, az utóbbi pontos hatás- kat is enyhítette diabéteszes és idiopathiás gastroparesisben mechanizmusa nem ismert. További, kontrollált vizsgálatok szenvedô betegekben érdemi mellékhatások nélkül.

Az ed- szükségesek ahhoz, hogy a gyomor elektromos stimulációja dig elvégzett legnagyobb vizsgálatban 63 beteget vizsgáltak a klinikai rutinkezelések körébe kerüljön [39]. A sebészeti beavatkozások csak gastroparesis pdf refugiumként jönnek szóba. A gastrostoma ill. A mûtéti megoldások között a teljes vagy subtotalis gastrectomiáról Tekintettel arra, hogy a gastroparesis patogenezisében a vannak elsôsorban eredmények [40], összességében azonban gyomor endogén myoelectricus aktivitásának zavara szere- csak az elviselhetetlen hányással és rövid várható élettartammal pet játszik, a gyomor elektromos aktivitásának mesterséges társuló esetekben javasolható a sebészeti beavatkozás.

Recommended Articles A gastroparesis a gyomor ürülésének olyan zavara, amely mechanikus elzáródás nélkül jelentkezik.

A gastroparesis kezelése nagy kihívást jelent. A diagnózis fel- [16] Jackson, M. Ha ezek nem vezetnek ered- body in type 1 diabetes. Gastroenterology, — ményre, a gyomor elektromos stimulációja kísérelhetô meg, Gastroenterology, — Neurogastro- hetséges.

  • Но пока останусь на месте.
  • Когда Олвину удалось-таки привести Джизирака к той точке, откуда он мог видеть всю ширь пустыни безо всякой помехи, Олвин был измучен едва ли не так же, как и его пожилой спутник.
  • Я не могу выяснить, что такое .

Aliment Pharmacol. Gastroenterology, [21] Janssens, J. Improvement of gastric emptying in diabetic gastroparesis by [2] Horowitz, M. An acute study in diabetic gastroparesis.

Gastro- Sci. A guide for en- cacy, tolerability, and quality-of-life outcomes in a multicenter docrinologists.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei = Gastroparesis and its treatment options

Drugs,67, — In: Diseases of gastrointestinal gastroparesis pdf and liver. Churchill Livingstone,domized, placebo-controlled study.

diabetes 2 féle nem-hagyományos kezelés

Gut,54, type 1 diabetes mellitus. Care,20, 55— Care,25, — Nature Clin. Endoscopic pyloric injection of botulinum toxin A for the [12] Mashimo, H. Gastro-61, — Gut,56, — Psychiatry,47, — Gastro- Digestion,66, — Diabetes, 38— A felvétel kritériuma: fôiskolai vagy egyetemi végzettség, személyes alkalmasság.

A képzés idôtartama: 4 félév, óra, havonta 2 nap péntek, szombat A jelentkezés a SE Mentálhigiéné Intézetében igényelhetô jelentkezési lapon történik. Postacím: Budapest, Pf. E-mail: mental mental.